نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی در شهر مادالونی

نمایشگاه آثار نقاشی میترا کاویان در شهر مادالونی ایتالیا

از ساعت 11 روز شنبه دسامبر 14 2019 م (23 1398 آذرماه) نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند ایرانی;. میترا کاویان, در محل موزه Ancient Calatia شهر به نشانی Maddaloni Via Caduina, 353 افتتاح می گردد. موزه هنرهای معاصر آبادان ؛ موزه Ancient Calatia شهر Maddaloni ؛ و شهرداری این شهر ، در برپایی این نمایشگاه ،ه Joه landه Joه Joه الne Jo Jo اک ا Jo Jolandland Jo Joland Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Joი Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Joი Jo Jo Joა Joland Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Joი Jopri Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Joი Jopri Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Joა Početna stranica Početna stranica Pitanje je Maddaloni i ؛ و مدیر موزه میزبان برگزار می گردد.

udio