فرارسیدن زمستان i جشن یلدا

ب یلدا خجسته باد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، جشن یلدا را به تمامی ایرانیان ؛ به ویژه ایرانیان مقیم ایتالیا شادباش. ایسته است ؛ با مراجعه به یکی از دانشنامه Hej ... دیوان حافظ؛ یا اهنامه فردوسی را گشوده ؛ و ابیاتی از آن را ، به خود و عزیزمان عیدانه دهیم.

Yalda noć

udio