سلسله نشست‌های گفت و گوهای ساپینزا ، نگاهی به فراسو

وریه ، ایران ، عراق: میراث در خطر

در جریان سلسله نشست های "گفت و گوهای ساپینزا ، نگاهی به فراسو" ؛ از ساعت 17 موز پنجشنبه 23, 2020, XNUMX. Stranice koje su povezane sa „Da li ste koristili:„ MedijaViki: „Povratak na sve strane"پائولو ماتیایی " Nastaviti čitanje

Nastavi čitati...