نواره نوروز 1398

نواره نوروز izgubio / la naselje 1398 در شهر رم

با تبریک فرارسیدن نوروز 1398 به اطلاع می رساند: جشنواره نوروز 1398, 19 از ساعت روز شنبه سوم فروردین ماه, در محل خانه معماری شهر رم, به نشانی Piazza Manfredo Fanti, 47 برگزار خواهد شد.

اهنامه وانی وانی وانی ی ج ج ج ج ج پذ پذ پذ پذ پذ پذ.

udio