نواره مذهب امروز ایتالیا

نمایش مستند کارون در بخش رقابتی بیست و سرن دوره جشنواره مذهب امروز ایتالیا

Agged این جشنواره که بر نمایش آثار سینمای مذهبی و معناگرا متمرکز است ؛ 9-2, 1399 sati XNUMX dana „محیط زیست و زیبایی های خلقت” برگزار می گردد. Agged “نواره “مذهب امروز” معتبرترین جشنواره در نوع خود در سطح بین المللی است ؛ و نمایندگان سینمای ایران در ادوار گذشته آن ، حضور مستمر و موفقی داشته اند

udio