نواره بین المللی فیلم کوتاه ایتالیا

نمایندگان ایران درجشنواره بین المللی فیلم کوتاه

فیلم های کوتاه "کفش" ساخته حسین دارابی ؛ و "عشق درون" به نویسندگی و کارگردانی احسان نصری, به جمع نامزدهای پایانی بخش نویسندگی و کارگردانی احسان نصری, به جمع نامزدهای پایانی بخش نویسندگی هشتمین دری یرورک رهور ارورورک ارورور ارورو ories رورور رورور ارور ارورور ارور ارور درورور ارورور ارورور ارورور ارورور ارورور رورو ories (Spi Stories) ه با شعار "ما به برابری نیازمندیم" ؛ Prosinac 2020. برگزار می گردد. فیلم کوتاه منتخب این جشنواره ، متعاقباً معرفی خواهد شد and جایزه نهدی به ارزش 3 هزار یوراو به آن تعاق.

udio