دوره موزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

دومین دوره آموزش از راه دور زبان فارسی رایزنی فرهنگی اوران

رایزنی فرهنگی ایران در رم ، با هدف ارتقاء مهارت های زبانی فارسی آموزان ، دومین مجازی آما مزز ززنزشزززشززش

دوره مذکور در سه سطح مقدماتی ، متوسطه ، و پیشرفته ، مامل 15 ساعت و در ده جلسه یک ساعت و نیم ارایه. تمامی کلاس ها ، در روزهای شنبه برگزار خواهد شد. ساعت برگزاری کلاس ها به متقاضیان این دوره در زمان مقرر اعلام خواهد شد.

علاقمندانی که مایل به ثبت نام هستند ، می توانند نسبت به تکمیل فرم پیش

Drugi internetski kurs perzijskog jezika

udio