رستوران تنور

Via Chiana 54-56, 00198, Rim

Tel: 0685300416

E-mail:

Web: https://www.ristorantetanur.com

مدیر:

udio