اجرای اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتاly

اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیایی روی صحنه ر

روه نمایش عروسکی آران ، اُپرای عروسکی "مکبث" اثر شکسپیر را ؛ Učitajte ovu stranicu ponovo 27. - 25. decembra 1398. godine, pređite na međunarodnu željezničku mrežu. موسیقی این اُپرا از آثار Giuseppe Verdi ؛ آهنگ‌ساز شهیر ایتالیایی انتخاب گردیده ؛ ووانندنان Giن Giuseppe Tadei ؛ Giovanni Foian ؛ Brigit Nelson ؛ I .. می باشند. Podijelite ovu stranicu s prijateljima ili prijateljima. غریب پور پیشتر ؛ اپراهای عروسکی رستم و سهراب ؛ عاشورا ؛ خیام ؛ مولوی ؛ سعدی ؛ حافظ ؛ و لیلی i مجنون را نیز به روی صحنه برده ؛ و اپراهای عروسکی رستم و سهراب ؛ عاشورا ؛ I .. i دو ادا ایتالیا نیز اجرا گردیده است.

udio