انتشار کتاب ایران سرزمین وه و زیبایی

انتشار ویراسته دوم کتاب ایران سرزمین شکوه و زیبایی در ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, ویراسته دوم کتاب "ایران سرزمین شکوه و زیبایی" (Islamska Republika Iran: The land of sjaj i Belezza) را, که تحقیقات; تألیف; انتخاب تصاویر; صفحه آرایی; و امور گرافیکی آن توسط رایزنی UMر صUMUM رusxtxt (Sixtus Bridge) مهر رم, منتشر نمود.
محتوای این کتاب زیر نظر اکبر قولی (رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا); بر مبنای تحقیقات خانم فرحناز جلیلوند; و آقای رضا جمشیدی (وابسته فرهنگی رایزنی) گردآوری گردیده; و پس از برگردان ایتالیایی توسط آقایان محسن یزدانی; و "مهدی جوزپه آئیلو" (Mahdi Joseph Aiello), ali ne mogu da kažem da je to sve što treba da uradite.
ذک ز ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص. ز.

udio