اد روز عیسی مسیح

اد روز عیسی مسیح

اد روز عیسی مسیح خجسته باد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، زاد روز عیسی مسیح را ؛ به ویژه به هم میهنان مسیحی ، دادباش می گی.

hrišćanstvo

 

udio