سلسله نشست‌های گفت و گوهای ساپینزا ، نگاهی به فراسو

وریه ، ایران ، عراق: میراث در خطر

در جریان سلسله نشست های "گفت و هوهای ساپینزا, نگاهی به فراسو" ؛ Utorak, 17. novembar 23. Januar 2020. نشست "سوریه ، ایران ، عراق: میراث در خطر" ، با حضور پروفسور "پائولو ماتیایی "(استاد باستان شناسی i هنر خاور میانه باستان - آکادمی لينچه یی) ؛ "کارلو جوانی چرتی "(استاد ریشه شناسی ، ادیان i تاریخ ایران باستان - دانشگاه ساپینزا) ؛ و "لئوناردو کاپتزونه (استاد تاریخ کشورهای اسلامی - دانشگاه ساپینزا شهر رم) در دانشکده استاد تاریخ کشورهای اسلامی - دانشگاه ساپینزا شهر رم) در دانشکده ادبیات انشگره ساپینز ارگرشگد سارب ساربد گر گر رگ زرز گرگگ سرزد سارز گرزد سارز گرزد گرزگد 

udio