سلسله نشست‌های گفت و گوهای ساپینزا ، نگاهی به فراسو

وریه ، ایران ، عراق: میراث در خطر

در جریان سلسله نشست های "گفت و گوهای ساپینزا ، نگاهی به فراسو" ؛ از ساعت 17 موز پنجشنبه 23, 2020, XNUMX. Stranice koje su povezane sa „Da li ste koristili:„ MedijaViki: „Povratak na sve strane"ائولو ماتیایی "(الترد باستان شناسی و هنر خاور میانه باستان - آکادمی لينچه یی) ؛"ارلو جوانی چرتی "(استاد ریشه شناسی ، ادیان و تاریخ ایران باستان - دانشگاه ساپینزا) ؛ و"لئوناردو کاپتزونه (استاد تاریخ کشورهای اسلامی - دانشگاه ساپینزا شهر رم) در دانشکده ادبیات دانشگاه ساپین.

udio