نماینده سینمای ایران در جشنوارهچ

حضور فیلم هم قفس در جشنواره

در جریان برگزاری پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم Cefalu ایتالیا که از تاریخ 1 جولای غ 31 2020 XNUMX XNUMX XNUMX. برگزار می گردد ؛ فیلم “هم قفس” je dodao / la novu stranicu, a zatim je napisao / la: س ض خ خ......

udio