نمایش مجموعه تورلونیا در شهر رم

نمایش تندیس های مرمر مجموعه تورلونیا در شهر رم

Torbanija je Torlonia, a ima 620 primjeraka i 25 sekundi za 2020 sekundi. در شهر رم به نمایش گذاشته خواهد شد. Naučite sve ostale podatke o Torloniji u Torloniji, a možete ih pronaći u svim zemljama. مالک این مجموعه ،اندان Torlonia ، در سده های ۱۸ و ۱۹ م. اداره امور مالی واتیکان را بر عهده داشته است. این خاندان که با تاسیس یک موزه خصوصی در سال ۱۸۷۵ م. امکان بازدید خصوصی از این آثار را فراهم ساخت ؛ در سال ۲۰۱۴ م. بنیادی را برای مدیریت این مجموعه تاسیس ؛ و پس از توافق با دولت ایتالیا در سال ۲۰۱۶ م. مینه نمایش عمومی این آثار را نیز فراهم نمود.

udio