تازه های نشر

انتشار برگردان ایتالیایی گزیده شعر معاصر ایران

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, کتاب "گزیده شعر معاصر ایران" از منشورات حوزه هنری; با حمایت این حوزه; توسط آقای غلامرضا امامی به زبان ایتالیایی ترجمه; و با عنوان ایتالیایی (Izbor Irana savremene poezije), توسط انتشارات "ایل چرکیو" (The Kitten) 132

Pročitajte više o tome na 88 stranica u vezi s XNUMX godina i sve ih možete pročitati u svim stvarima u vezi s tim.

udio